شرکت بین المللی آرینایاس

طراح: مهندس طیبه گودرزی

سبک طراحی: مدرن 

تهران، خیابان نیاوران

مساحت: 110 متر مربع
مدت زمان انجام پروژه: 3 ماه

 

سالن اصلی دید به سمت میز منشی
فضای مرکزی کازمندان
فضای مرکزی کازمندان
میز مدیزیت، اتاق مدیز
میز کنفرانس اتاق مدیزیت

 

 

© 2018 Sarnaghsh.ir All Rights Reserved.