سرنقش معتقد است علم وتکنولوژی آینده را می سازد لذا خود را ملزم به حرکت برروی مرز تکنولوژی می داند و به همین جهت با تکیه بر دانش جهانی  و استفاده از مصالح و تجهیزات به روز و داشتن مجرب ترین گروه های اجرایی سعی بر ارتقا ساخت و ساز و معماری را دارد.

© 2018 Sarnaghsh.ir All Rights Reserved.