خدمات

سرنقش یک بنگاه اقتصادی در زمینه عمران و معماری است و هدف ما ارتقا سطح کمی و کیفی معماری در ایران است. لذا با هرگونه انحصار سازی خدمات مخالفیم و تمامی خدمات و کارهای ابتکاری و نوین یا کارهای متداول را به مشتریان خود عرضه می کنیم. یک بنا فقط یک المان سازه ای صرف نیست. بلکه یک المان زنده است که در یک محیط بزرگتر قرار دارد و باید در یک جامعه وجود داشته باشد و تجربه کسانی را که از آن استفاده می کنند را بهبود بخشد. در ذیل توضیح مختصری از خدمات شرکت سرنقش ارائه شده است:

© 2018 Sarnaghsh.ir All Rights Reserved.